Nxsty V4 ‘Anubis’ UK Drill Kit 2020

Nxsty V4 ‘Anubis’ UK Drill Kit 2020

Nxsty V4 – ‘Anubis’ UK Drill Kit 2020

All Items A

Includes:

Nxsty V4 – 808s
Nxsty V4 – Counter Snares
Nxsty V4 – Custom Made Grime 808s
Nxsty V4 – Devils Arsehole 808s
Nxsty V4 – Fx
Nxsty V4 – Kicks
Nxsty V4 – Melodys
Nxsty V4 – Mixer Presets
Nxsty V4 – Percs
Nxsty V4 – Rims
Nxsty V4 – Risers
Nxsty V4 – Scales
Nxsty V4 – Snares
Nxsty V4 – Sub-Bass
Nxsty V4 – Voxs

Links